પ્રદર્શન

2019 માં શ્રમ વીમા પ્રદર્શન

exhibition1
exhibition2
exhibition
exhibition3

ચાઇના શ્રમ સંરક્ષણ ઉત્પાદનો મેળો 2020 - CIOSH બેઇજિંગ

China labor protection products fair 2020-7
China labor protection products fair 2020
China labor protection products fair 2020-6
China labor protection products fair 2020-1
China labor protection products fair 2020-2
China labor protection products fair 2020-3
China labor protection products fair 2020-4
China labor protection products fair 2020-5

ચાઇના શ્રમ સંરક્ષણ ઉત્પાદનો મેળો 2020 - CIOSH શાંઘાઈ

100મો ચાઇના લેબર પ્રોટેક્શન પ્રોડક્ટ્સ ફેર. શાંઘાઈ

China labor protection products fair 2020 - Shanghai1
China labor protection products fair 2020 - Shanghai
China labor protection products fair 2020 - Shanghai2
China labor protection products fair 2020 - Shanghai3